Szubin. Zostań uczestnikiem klubu „Aktywni Razem”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie ogłasza nabór 30 uczestników do projektu „Aktywni Razem” – osób niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych i starszych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańców gminy i miasta Szubina. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach składają Formularz Zgłoszeniowy w M-GOPS Szubin do 23 listopada 2018. Druk dostępny jest na stronie internetowej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 503 440 140.

W 2019 roku, w trakcie działalności Klubu „Aktywni Razem”, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach, wydarzeniach, gwarantujących wzrost motywacji do działania, wiarę we własne siły. Umożliwiony zostanie bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem: osobami o podobnej sytuacji życiowej lub pasjonatami, którzy podzielą się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w trakcie warsztatów. W programie zaplanowano m.in. warsztaty kulinarne, kreatywne, kulturoznawcze, muzyczno-taneczne, manualne, medialne, warsztaty pielęgnacji ciała z usługą fryzjerską,  ćwiczenia psychofizyczne, warsztaty z psychologiem, pielęgnacji roślin, a także spotkania integracyjne z opiekunami faktycznymi. M-GOPS Szubin zapewni bezpłatny transport od domu uczestnika spotkań do Klubu i w drodze powrotnej.

Cele projektu: 
– poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi dzięki utworzeniu w Szubinie 15 miejsc dziennej opieki dla 30 osób niesamodzielnych, a także zwiększenie ich mobilności
– wsparcie w zakresie aktywizacji osób niesamodzielnych dla 15 opiekunów faktycznych/osób z otoczenia (zajęcia wzmacniające zachowania psychospołeczne oraz aktywizacja osób niesamodzielnych).

 

Wartość projektu: 415.946,65; Wkład UE: 353.553,79

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

M-GOPS, Marzena Mierzwińska

Komentarze
Ładowanie...