KONKURS: Maseczka i flaga na Święto Niepodległości

W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości mamy dla Was szybki konkurs.

Mamy do rozdania 10 zestawów maseczka i flaga Polski, które przekazał nam Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Zadanie polega na napisaniu w kilku zdaniach czym jest dla Was niepodległość Polski. Gotową odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule wpisując „konkurs”. W treści maila poza odpowiedzią muszą znaleźć się również dane zgłaszającego: imię, nazwisko, adres, nr telefonu).

Czas na nadesłanie odpowiedzi mija w poniedziałek (09.11.2020) o godzinie 23.59.

Spośród nadesłanych odpowiedzi wybierzemy i nagrodzimy te najlepsze.

Regulamin

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs jest realizowany od 6 do 9 listopada do godziny 23.59.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne podmioty.
 6. Wysłanie zgłoszenia w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej nagrody. Organizator, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu Organizator może wezwać uczestnika do złożenia określonych oświadczeń oraz odpowiednich dokumentów.
 7. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przez Organizatora w ciągu 4 tygodni od dnia przekazania danych. Nagrody polegające na innych świadczeniach ze strony Organizatora zostaną zapewnione w terminie wskazanym przez Organizatora, a przypadającym w ciągu 4 tygodni od dnia przekazania danych.
 8. Nagrody pozostają własnością Organizatora do momentu przekazania ich Zwycięzcom.
 9. Organizator nie odpowiada za zmianę podanego przez Zwycięzcę adresu lub innych danych, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do Nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora.
 10. Uczestnik, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na jego publikację.
 11. Korzystanie z treści Zgłoszenia ani z artystycznego wykonania uczestnika w zakresie określonym w niniejszym paragrafie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz uczestnika żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania.
 12. Uczestnicy Konkursu, którzy dokonują zgłoszeń, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora Konkursu do przetwarzania tych danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu, zebrania Zgłoszeń, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
 13. Administratorem danych osobowych, o których mowa jest firma TOPmedia Publishing, ul. Rzeczańska 19/48, 61-249 Poznań, NIP: 5581779943 (Organizator). Zgłaszający w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, powierza przetwarzanie tych danych osobowych Organizatorowi w zakresie danych kontaktowych Zwycięzcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) w celu wydania Nagród
 14. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).
 15. Nagrody nie mogą zostać wymienione na pieniądze oraz Zwycięzca nie może żądać otrzymania równowartości nagród w formie finansowej lub innej nagrody.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 17. Regulamin opublikowano 06.11.2020.
Komentarze
Ładowanie...