Szubin. Zgłoszenia do Honorowego Medalu Sędziwoja

Uprzejmie informuję, że termin do składania wniosków o nadanie Medalu Honorowego Sędziwoja z Szubina upływa 31 marca 2022r.

Wniosek o nadanie Medalu mogą złożyć:

1)    Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie;
2)    Burmistrz Szubina;
3)    stała komisja Rady Miejskiej w Szubinie,
4)    dyrektor jednostki organizacyjnej gminy;
5)    organizacja pozarządowa mająca siedzibę na terenie gminy Szubin.

 Nadsyłane do Rady Miejskiej w Szubinie wnioski powinny odpowiadać wymogom określonym w uchwale nr XXXIII/402/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Sędziwoja z Szubina.

W uzasadnieniu wniosku należy wskazać zasługi kandydata dla Gminy Szubin.  Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

 Wnioski można:

1) doręczyć bezpośrednio do urzędu gminy do Biura Obsługi Klienta – biuro nr 12;

2) przesłać do urzędu gminy pocztą tradycyjną na adres: Rada Miejska w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin albo poprzez  skrzynkę e-PUAP – adres /63hqiye23j/skrytka.


Burmistrz Szubina

/-/ Mariusz Piotrkowski

Komentarze
Ładowanie...