Mogilno. Nabór do komisji konkursowych

W związku z ogłoszeniem przez burmistrza Mogilna otwartego konkursu ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2022 r. zapraszamy organizacje pozarządowe do wskazania osób, które wezmą udział w pracach komisji konkursowych.

Kandydatury osób do pracy w komisjach można zgłaszać do dnia 31 stycznia 2022 r. do Pełnomocnika Burmistrza Mogilna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Zgłoszeń można dokonać pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Mogilnie ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, pod nr tel. 52 318 55 22 lub faksem 52 315 26 93 bądź osobiście w Urzędzie Miejskim w Mogilnie p. 103.

Praca w komisjach ma charakter społeczny. Członkowie komisji nie otrzymują zwrotu kosztów dojazdu na spotkania. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniu o konkursie i uczestnictwo w posiedzeniach komisji.

Od członków komisji oczekuje się znajomości tworzenia projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

W przypadku pytań, osoba do kontaktu: Katarzyna Wasilewska tel. 52 318 55 22, e-mail: [email protected]

Zgodnie z art. 15 ust.2d i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, biorące udział w konkursie. Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podst. art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust.2f.

(UM Mogilno)

Komentarze
Ładowanie...