Wsparcie dla klubów sportowych z terenu gminy Mogilno

Kluby sportowe działające na obszarze gminy Mogilno, które zrzeszają co najmniej 10 zawodników będących mieszkańcami naszej gminy informujemy o możliwości składania wniosków o wsparcie rozwoju sportu na rok 2022.

Celem wspierania sportu przez gminę jest stworzenie warunków do rozwoju sportu ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sportu uczniowskiego, młodzieżowego i uprawianego przez osoby niepełnosprawne, polepszenie kondycji fizycznej jej mieszkańców, aktywizacja do różnych form aktywności ruchowej oraz stwarzanie warunków do udziału w rywalizacji sportowej, rozgrywkach, zawodach i turniejach.

Wsparcie z budżetu gminy może być przeznaczone m.in. na:

  1. a) zakup lub naprawę sprzętu sportowego, strojów sportowych, nagród rzeczowych, dyplomów, medali dla zawodników;
  2. b) pokrycie kosztów diet i ubezpieczenia zawodników, organizację obozów sportowych;
  3. c) pokrycie kosztów związanych z realizacją programów szkolenia sportowego oraz związanych z organizowaniem lub udziałem w rozgrywkach ligowych zawodników oraz kadry szkoleniowej, ryczałtów i delegacji sędziowskich, opłat i licencji startowych, obsługi medycznej.

Kluby ubiegające się o wsparcie winny złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami:

– aktualny odpis z KRS lub właściwej ewidencji prowadzonej przez starostę wraz z wskazaniem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu,

– sprawozdanie merytoryczne,

– sprawozdanie finansowe (bilans za ostatni rok, rachunek wyników, informacja dodatkowa),

– licencja klubowa,

– lista min. 10 zawodników z terenu gminy Mogilno zgłoszonych do rozgrywek z adresem zawodnika i nr karty/licencji zawodniczej.

Więcej informacji tutaj.

Druki do pobrania dostępne tutaj

(UM Mogilno)

Komentarze
Ładowanie...