Aktualne konkursy RPO: infrastruktura, przyroda, usługi opiekuńcze

Ruszają kolejne konkursy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W kwietniu rozpoczną się nabory wniosków o wsparcie przedsięwzięć związanych między innymi z inwestycjami w szkołach zawodowych, rozwojem przedsiębiorstw akademickich, budową dróg i przedszkoli, ochroną przyrody i organizacją usług opiekuńczych dla seniorów i osób niesamodzielnych.

– Gorąco zachęcam do aplikowania o wsparcie w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – to pieniądze dla wszystkich mieszkańców regionu. Dla osób, które chcą uzyskać wiedzę na temat mechanizmów związanych z sięganiem po europejskie środki i odnaleźć się w procedurach i formularzach, organizujemy szereg szkoleń i spotkań informacyjnych. Pomocą służą też pracownicy Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwo dysponuje kwotą 9,5 miliarda złotych. RPO jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Połączenie dwóch źródeł finansowania pozwala na wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć inwestycyjnych oraz projektów społecznych. Na przykład wsparciu na prowadzenie przedszkoli towarzyszą środki na budowę lub rozbudowę tego rodzaju placówek.

Ważną częścią naszego RPO jest polityka terytorialna województwa. Obejmuje poziomy: wojewódzki – ZIT, regionalny i subregionalny; ponadlokalny oraz tzw. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), który jest wyjątkowym w skali Polski mechanizmem wspierania społeczności lokalnych. W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do porozumienia na rzecz jego realizacji przystąpiło 25 partnerów samorządowych -miast, gmin oraz powiatów (lista). Środki przeznaczone wyłącznie na ten obszar to blisko 167 milionów euro. Funkcję instytucji pośredniczącej dla ZIT pełni miasto Bydgoszcz.

Aktualne konkursy w ramach RPO (przed rozpoczęciem naboru wniosków lub w trakcie):

 

Drogi. W dwóch aktualnych naborach wniosków samorządy lokalne mogą aplikować o wsparcie na inwestycje z zakresu rozwoju infrastruktury drogowej. W konkursie dla miast prezydenckich w puli jest 60 milionów złotych, a nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji (więcej). Nabór dla pozostałych samorządów lokalnych, odbędzie się w dwóch turach: od 9 kwietnia do 30 maja oraz  od 1 do 29 czerwca. Do podziału są 44 miliony złotych (więcej).

 

Transport publiczny. Ponad 69 milionów złotych jest w puli konkursu, w którym firmy, samorządy lokalne i zarządcy infrastruktury transportowej mogą się ubiegać o wsparcie na rozwój sieci tramwajowych i zakup taboru. Nabór wniosków potrwa do 29 czerwca (więcej). Do 20 kwietnia trwa też nabór wniosków w konkursie w ramach ZIT, w którym można aplikować o wsparcie na tworzenie infrastruktury zarządzania ruchem: systemów sterowania sygnalizacją, monitorowania ruchu i informacji dla podróżnych. Uzupełnieniem mogą być inwestycje infrastrukturalne, między innymi budowa centrów przesiadkowych i parkingów. W puli jest 6 milionów złotych (więcej).

 

Woda, ścieki, oczyszczalnie. Samorządy lokalne oraz przedsiębiorstwa komunalne mogą się ubiegać o dofinansowanie na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków (także przydomowych) i systemów zaopatrzenia w wodę. W puli dwóch aktualnych konkursów (jeden z nich w ramach ZIT) jest 55 milionów złotych. Nabory potrwają do 20 kwietnia (więcej) i 30 kwietnia (więcej).

Czyste powietrze. W kwietniu ruszą dwa nabory wniosków (w ramach ZIT) w konkurach na dofinansowanie projektów z zakresu kompleksowej termomodernizacji budynków publicznych. O wsparcie mogą się ubiegać samorządy lokalne, instytucje, organizacje pozarządowe, kościoły, placówki medyczne i przedsiębiorstwa komunalne. W jednym konkursie w puli jest 5,3 miliona złotych (więcej), a w drugim 4,2 miliona złotych (więcej). Nabory potrwają do 11 maja i 14 maja

 

Rewitalizacja. Ponad 90 milionów złotych jest w puli dwóch konkursów (jeden w ramach ZIT) na dofinansowanie modernizacji zdegradowanych obiektów i adaptacji ich do nowych funkcji, remontów budynków mieszkalnych, przebudowy ulic oraz zagospodarowania przestrzeni. O wsparcie mogą wnioskować samorządy lokalne, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły, a także partnerzy publiczno-prywatni. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wykorzystania całej alokacji (więcej tutaj oraz tutaj).

 

Edukacja. W dziedzinie miękkich projektów dotyczących szkolnictwa ogólnego samorządy lokalne z obszaru ZIT od 30 kwietnia do 14 maja będą mogły wnioskować o wsparcie na organizację zajęć dodatkowych i wyrównawczych, zakup pomocy dydaktycznych oraz kursy dokształcające dla nauczycieli. W puli jest 6 milionów złotych (więcej). Kolejne dwa nabory wniosków, które rozpoczną się 16 kwietnia, dotyczą inwestycji w infrastrukturę szkół zawodowych – chodzi zwłaszcza o budowę i modernizację pracowni nauki zawodu, a w puli jest w sumie 50 milionów złotych. W pierwszym konkursie nabór potrwa do 15 maja (więcej), w drugim zaplanowano dwie rundy konkursowe: od 16 kwietnia do 15 maja oraz od 29 października do 30 listopada (więcej).

Przedszkola. Jeszcze w kwietniu ruszy nabór wniosków o wsparcie na budowę, remont lub rozbudowę ośrodków wychowania przedszkolnego na obszarze ZIT. O środki mogą się ubiegać instytucje państwowe, kościoły, organizacje pozarządowe i firmy. Do podziału jest 1 milion złotych. Termin składania wniosków minie 14 maja (więcej).

 

Inwestycje w kulturę. Samorządy lokalne i ich jednostki, kościoły, organizacje pozarządowe, firmy, instytucje oraz inne podmioty od 7 do 30 maja będą mogły aplikować o dofinansowanie inwestycji związanych rozbudową i przebudową instytucji kultury, w tym dostosowaniem ich do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych. W puli jest ponad 7 milionów złotych (więcej).

Ochrona przyrody i zielona infrastruktura. W sumie 3 miliony jest w puli dwóch konkursów (jeden w ramach ZIT), w ramach których wsparcie trafi na rozwijanie infrastruktury, która pozwoli na właściwe kierowanie ruchem turystycznym na obszarach szczególnie przyrodniczo cennych oraz ochronę siedlisk i gatunków; na tworzenie i odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych; budowę, ośrodków edukacji ekologicznej oraz przedsięwzięcia informacyjne i edukacyjne. W konkursie w ramach ZIT samorządy lokalne i ich jednostki mogą wnioskować o wsparcie od 16 do 30 kwietnia (więcej). W drugim naborze wniosków samorządy terytorialne i ich jednostki, organizacje pozarządowe i spółki prawa handlowego mogą aplikować o wsparcie od 30 kwietnia do 30 maja (więcej).

Przedsiębiorczość akademicka. Pokrycie kosztów prac badawczo-rozwojowych, inwestycje w infrastrukturę badawczą oraz pomoc w opatentowaniu wynalazków – to zakres projektów, o których wsparcie mogą wnioskować działające w regionie przedsiębiorstwa akademickie. W puli dwóch aktualnych konkursów jest 15 milionów złotych. Nabory ruszą 30 kwietnia i potrwają do 30 maja (więcej tutaj oraz tutaj).

Usługi opiekuńcze. Dzienne domy pobytu, środowiskowe domy i kluby samopomocy, mieszkania chronione i wspomagane, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, wolontariat opiekuńczy i pomoc sąsiedzka, a także rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, w tym teleopieka. O wsparcie na organizację tego typu działań skierowanych między innymi do osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych mogą się ubiegać samorządy terytorialne i ich jednostki oraz inne podmioty. W puli są blisko 4 miliony złotych, a nabór wniosków odbędzie się między 23 kwietnia a 15 maja (więcej).

Aktywizacja społeczna. Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz młodzież objęta sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym – to adresaci projektów społecznych, o dofinansowanie których mogą wnioskować między innymi samorządy lokalne, organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej. Chodzi o różnego rodzaju działania umożliwiające  aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy, a w przypadku młodzieży także działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze. W pierwszym konkursie w puli jest 55 milionów złotych, a nabór potrwa od 30 kwietnia do 28 maja (więcej). Konkursie dotyczącym młodzieży do podziału jest 13,3 miliona złotych, a nabór zaplanowano od 30 kwietnia do 14 maja (więcej).

 

Domy dziecka. Środki z RPO wspierają budowę „czternastek” czyli kameralnych domów dziecka, z których każdy przeznaczony jest dla maksymalnie 14 młodych mieszkańców. To realizacja zupełnie nowej koncepcji działania tego typu instytucji. Prawo stanowi, że po 2020 roku będą tak wyglądać wszystkie takie placówki. Nabór wniosków o wparcie tego typu inwestycji prowadzony jest w trybie ciągłym do wykorzystania całej alokacji. Aplikować mogą samorządy lokalne i ich jednostki, kościoły i organizacje pozarządowe. W puli jest 8,6 miliona złotych (więcej).

 

źródło: Urząd Marszałkowski w Toruniu

Komentarze
Ładowanie...