Informacja ws. płoszenia zwierząt przy użyciu urządzeń hukowych

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców wsi Gminy Kcynia dotyczących incydentów związanych z płoszeniem zwierząt zagrażających uprawom rolnym za pomocą urządzeń hukowych (armatek hukowych), Burmistrz Kcyni informuje:

W nawiązaniu do przepisów o ochronie środowiska, działania rolnika bądź sadownika prowadzące do ochrony plonów przed zwierzętami niszczącymi uprawy, nie mogą powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko,  a w szczególności nie mogą przekraczać akustycznego standardu jakości środowiska określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109);

  • użytkowanie urządzeń „płoszących” w porze nocy (godz. 22.00–06.00), nawet w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska, nie może skutkować zakłóceniem tzw. ciszy nocnej, gdyż pozostaje to w sprzeczności z treścią:

art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), który stanowi, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych,

art. 51 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 281 ze zm.), który stanowi, że „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny;

  • zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), płoszenie ptaków i zwierząt należących do gatunków objętych ochroną jest czynnością zakazaną, na którą należy uzyskać zezwolenie właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
  • zakaz płoszenia (poza polowaniami i odłowami) dotyczy również zwierzyny (gatunków łownych) – art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683).

W związku z powyższym zastosowanie urządzeń hukowych do ochrony upraw roślinnych przed zerującymi na ich terenie zwierzętami może powodować konieczność poniesienia konsekwencji z tytułu wprowadzania do środowiska szkodliwych emisji hałasu dla użytkowników nieruchomości sąsiadujących.

(UM Kcynia)

Komentarze
Ładowanie...