Pieniądze dla gminy Wapno na przeciwdziałanie skutkom katastrofy w kopalni soli

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przekazał na ręce wójta gminy Wapno symboliczną promesę na sfinansowanie dokumentacji planistycznej niezbędnej do złożenia wniosku i otrzymania dofinansowania na przeciwdziałania skutkom katastrofy w kopalni soli w Wapnie.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanował fundusze w zakresie działań planistycznych dla gminy Wapno na przedsięwzięcie pn. Przeciwdziałanie zagrożeniom geośrodowiskowym wywołanym katastrofalnym zatopieniem kopali soli w Wapnie dla ochrony środowiska oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktur.

Wszystkie dokumenty opracowane w ramach dofinansowania z WFOŚiGW pozwolą gminie ubiegać się o pomoc finansową do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany koszt przedsięwzięcia to 135 300 zł , kwota zaplanowana przez WFOŚIGW wynosi 108 240 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych.

Po powstaniu kolejnego zapadliska w lutym br. w miejscu, gdzie kilkadziesiąt lat temu mieściła się kopalnia soli i gipsu,  z inicjatywy wojewody Michała Zielińskiego  odbyło się szereg spotkań i wideokonferencji dotyczących bezpieczeństwa i sytuacji geologicznej w rejonie wysadu solnego. Ich efektem było wypracowanie rozwiązań mogących doprowadzić do zminimalizowania zaistniałych skutków katastrofy górniczej z 1977 r.

Podjęte działania mają umożliwić władzom samorządowym Wapna pozyskanie środków finansowych na przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom ukształtowania powierzchni ziemi na terenie gminy, ograniczenia powstałych zwałowisk, jak również przygotowania terenu dla nowych funkcji.

W czerwcu br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił nabór na dofinansowanie w 2021 roku wniosków na przedsięwzięcia pozostałe w zakresie działań planistycznych w tym m.in. przygotowanie i opracowanie merytorycznym dokumentów ważnych w skali regionalnej (m.in. wymagane ustawowo programy, plany, mapy akustyczne i ich aktualizacje). W ogłoszonym naborze Wójt Gminy Wapno złożył wniosek o dofinansowanie działań zmierzających do opracowania dokumentów związanych z rekultywacją wysadu solnego na terenie gminy Wapno. W wyniku rozstrzygnięcia naboru gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 108 tys. zł. Zakończenie prac projektowych w zakresie rekultywacji wysadu Wapno planowane jest na I kwartał 2022 r.

Uzyskanie wsparcia finansowego ze strony WFOŚiGW w Poznaniu, pozwoli gminie na pozyskania środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”, którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin, likwidacji zakładów górniczych poprzez m.in. rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych, zdewastowanych działalnością wydobywczą. Uzyskane środki finansowe mogą być przeznaczone na działania zmierzające do zmiany istniejącej i trudnej dla Gminy Wapno sytuacji związanej z degradacją terenów gminy w związku z pokopalnianym wysadem solnym.

(WUW)

Komentarze
Ładowanie...