Miejska dotacja na wymianę pieca? Rusza nabór wniosków

Chcesz uzyskać 5000 złotych dofinansowania z budżetu miasta na wymianę starego pieca na paliwo stałe? To maksymalna kwota wsparcia, jaką – dzięki kontynuowanemu w tym roku programowi miejskiemu – mogą uzyskać wągrowczanie na likwidację tzw. kopciucha i montaż nowego źródła ciepła. Mieszkańcy miasta mogą otrzymać do 50% zwrotu kosztów poniesionych na taką inwestycję. Celem udzielonej dotacji jest poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

Należy pamiętać, że przyjęta w programie pula środków jest ograniczona, dlatego o przyznaniu dofinansowania decydować będzie kolejność złożenia kompletnego wniosku. W grudniu ubiegłego roku Rada Miejska w Wągrowcu podjęła decyzję o przeznaczeniu łącznie 200 000 złotych na dotacje dla mieszkańców, którzy między innymi chcą wymienić stary piec na paliwo stałe poprzez zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła. Środki te pozwolą na wymianę 40 kolejnych pieców w naszym mieście.

Dotacja jest przyznawana tylko i wyłącznie na zadania inwestycyjne planowane do realizacji po dacie podpisania umowy.

Mieszkańcy otrzymają dotację na likwidację starego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go:

1) podłączeniem do sieci ciepłowniczej;

2) ogrzewaniem elektrycznym (za wyjątkiem przenośnych urządzeń grzewczych);

3) kotłem gazowym kondensacyjnym, klasy efektywności energetycznej minimum A;

4) kotłem olejowym kondensacyjnym, klasy efektywności energetycznej minimum A;

5) pompą ciepła przeznaczoną na cele ogrzewania klasy efektywności energetycznej minimum A+;

6) kotłem na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, który spełnia minimum wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100), co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation). Warunkiem montażu kotła na węgiel lub biomasę jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Koniecznym warunkiem przyznania dotacji jest trwała likwidacja istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe.

Przypomnijmy, że dotacja obejmuje:

  • koszty zakupu lub montażu nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnym wyposażeniem;  
  • koszty koniecznych prac budowlanych (w tym wykończeniowych), pozostających w bezpośrednim związku z realizacją zadania;  
  • koszty modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnymi kosztami prac wykończeniowych wynikających ze zmiany systemu ogrzewania;  
  • koszty podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;
  • opłaty lub koszty przyłączeniowych bądź związanych z prowadzeniem lub odbiorem niezbędnych robót budowlanych bądź instalacyjnych.

Dotacja udzielona jest w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych dokumentów wymaganych do rozliczenia. Wysokość dotacji to 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Wnioskodawcę, jednak nie więcej niż 5000 zł brutto.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest:

1) złożenie wniosku o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami wg określonego wzoru;

2) zawarcie umowy o udzielenie dotacji;

3) realizacja zadania inwestycyjnego, które przyczyni się do poprawy i ochrony środowiska;

4) rozliczenie przyznanej dotacji.

Szczegółowy regulamin udzielania dotacji zawarty jest w uchwale dostępnej na stronie internetowej wągrowieckiego biuletynu informacji publicznej w zakładce „Uchwały Rady Miejskiej” (rok 2020, nr 42).

Do pobrania:

(UM Wągrowiec)

Komentarze
Ładowanie...