Eksperci z kancelarii LWB przewidują, że najbliższe orzeczenie TSUE będzie korzystne dla frankowiczów

Coraz szersze grono frankowiczów kwestionuje w sądach swoje umowy kredytowe. Według danych Związku Banków Polskich (ZBP), od stycznia do października 2021 roku w sądach przybyło około 33 tys. nowych postępowań frankowych, a łącznie toczyło się ich ponad 71 tys. Ze statystyk ZBP wynika, że w ostatnich miesiącach 90 proc. orzeczeń było korzystnych dla kredytobiorców.

Liczba sądowych postępowań dotyczących umów kredytowych we frankach szwajcarskich wzrasta na terenie całej Unii Europejskiej i coraz więcej z nich jest rozpatrywanych z korzyścią dla klientów banków. Według szacunków stowarzyszenia kredytobiorców ASUFIN, w Hiszpanii obecnie 90 proc. wyroków zapada na rzecz kredytobiorców. W Chorwacji wydano około trzech tysięcy korzystnych dla konsumentów orzeczeń w pierwszej instancji oraz około 500 wyroków prawomocnych.

W najbliższym czasie te, i tak niezłe dla kredytobiorców, statystyki mogą ulec dalszej poprawie.

„Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 17 marca 2022 roku udzieli odpowiedzi na pytania prejudycjalne (inaczej zapytania wstępne), które zostały zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w zakresie sporów wynikłych na tle umów o kredyt waloryzowany do franka szwajcarskiego” – informuje mecenas Anna Lengiewicz, założycielka kancelarii LWB, współpracującej z replan.pl w sprawach frankowiczów.

„W uproszczeniu: pytania te dotyczą tego, czy w razie uznania za niedozwoloną klauzuli przeliczającej kredyt na walutę można zastąpić ją średnim kursem NBP oraz jak należy liczyć bieg przedawnienia roszczeń po unieważnieniu umowy” – dodaje.

Rozpatrywane sprawy zostały opatrzone kolejnymi sygnaturami: C-80/21, C-81/21 i C-82/21.

Sprawa o sygnaturze C-80/21 dotyczy możliwości utrzymania w mocy umowy o denominowany kredyt we frankach w sytuacji, gdy sąd nie stwierdza nieuczciwego charakteru całego warunku umownego, a jedynie tej jego części, przez którą warunek jest nieuczciwy.

W sprawie o sygn. C-81/21 TSUE rozstrzygnie, czy sąd – po uznaniu klauzuli przeliczeniowej za abuzywne postanowienie umowne – może wypełnić powstałą lukę kursem średnim NBP w myśl art. 358 kodeksu cywilnego.

Orzeczenie o sygn. C-82/21 dotyczyć będzie terminu, w którym rozpoczyna się 10-letni bieg przedawnienia roszczenia konsumenta: czy od momentu uiszczenia comiesięcznej raty, czy od chwili, w której kredytobiorca dowiedział się, że umowa zawarta z bankiem obciążona jest niekorzystnymi dla niego klauzulami abuzywnymi.

W sprawach, o których orzeknie TSUE w dniu 17 marca, swoje stanowisko przedstawił już pełnomocnik Rzeczypospolitej Polskiej.

„Rząd RP stanął całkowicie po stronie konsumentów i opowiedział się za udzieleniem im pełnej ochrony w każdej z sytuacji określonej w pytaniach prejudycjalnych” – informuje mecenas Anna Lengiewicz.

Eksperci z kancelarii LWB przewidują, że orzeczenie TSUE będzie korzystne dla frankowiczów. Należy zauważyć, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości zajął już stanowisko w sprawach analogicznych.

„TSUE jednoznacznie stwierdził, że zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG sądy krajowe zobowiązane są do podjęcia środków prawnych skutkujących wyłącznie zaniechaniem stosowania nieuczciwego postanowienia umownego. Sąd krajowy nie ma natomiast żadnych uprawnień do dokonywania np. modyfikacji lub częściowego utrzymania treści nieuczciwego warunku” – zauważa mecenas Anna Lengiewicz.

Tekst powstał w ramach cyklu „Kłopoty z kredytami frankowymi i jak je rozwiązać”.

Jeśli chcecie Państwo opowiedzieć o swoich problemach z kredytem frankowym, wyślijcie szczegóły na adres: [email protected].

Źródło informacji: PAP MediaRoom

(PAP Sponsorowane)

Komentarze
Ładowanie...