Projekt rozporządzenia: dodatkowe wsparcie dla firm będących w trudnej sytuacji z powodu pandemii

Uruchomienie dodatkowych instrumentów wspierających przedsiębiorców będących w trudnej sytuacji z powodu Covid-19 oraz rozszerzenie kręgu adresatów wsparcia o kolejne branże objęte dodatkowymi ograniczeniami prowadzenia działalności – zakłada projekt rozporządzenia MRPiT.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, który w czwartek ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów; autorem projektu jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Projekt rozporządzenia stanowi kontynuację wsparcia przyznanego przedsiębiorcom na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

„Wiele rozwiązań mających na celu wsparcie najbardziej poszkodowanych przedsiębiorców, zostało już wdrożonych. Istnieje pilna potrzeba udzielenia dalszego wsparcia dla form działalności gospodarczej, najbardziej dotkniętych obostrzeniami nakładanymi w związku z COVID-19. Konieczne stało się opracowanie kolejnego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców działających w najbardziej dotkniętych branżach, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nie działalności” – czytamy w projekcie czwartkowego rozporządzenia.

Jak dodano, przedkładany projekt rozporządzenia pozwoli na uruchomienie dodatkowych instrumentów wspierających przedsiębiorców.

Autorzy projektu wskazali, że rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzanie oraz utrzymywanie obostrzeń powoduje, że „niezbędne jest podejmowanie kolejnych działań, mających na celu zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstw i utrzymanie miejsc pracy, a w konsekwencji – zapewnienie stabilności makroekonomicznej państwa”.

„Pomoc kierowana będzie do branż, które szczególnie mocno zostały dotknięte konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19. Większość z podmiotów gospodarczych nadal odczuwa negatywne skutki wywołane ograniczeniami na początku pandemii w marcu-kwietniu 2020 r., a obecnie muszą sprostać kolejnym wyzwaniom wywołanym walką z COVID-19” – czytamy.

W projekcie przypomniano, że obostrzeniami zostały objęte branże, których działalność może sprzyjać rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 w wyniku zwiększonej mobilności społeczeństwa i liczby kontaktów społecznych. Jak podkreślono, ograniczenie funkcjonowania przedsiębiorstw może przełożyć się na istotny spadek przychodów i utratę płynności finansowej, a w konsekwencji zagrozić dalszemu ich funkcjonowaniu, w tym ryzyko likwidacji miejsc pracy.

„Kryzys w niektórych branżach oraz jego skutki ekonomiczne mają dużo większy zasięg od wstępnie szacowanego. Analizy te zmuszają do podjęcia działań, które przy pełnym poszanowaniu praw wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, wzmocnią pierwotnie zakładaną pomoc skierowaną do przedstawicieli poszczególnych branż” – czytamy.

Celem proponowanych zmian jest objęcie dodatkowym wsparciem przedsiębiorców, do których pomoc już została skierowana na podstawie przepisów rozporządzenia z 26 lutego 2021 r., a których sytuacja – w następstwie wprowadzonych obostrzeń – nadal jest trudna.

Ponadto, „celem projektu jest rozszerzenie kręgu adresatów wsparcia o dodatkowe branże objęte dodatkowymi ograniczeniami prowadzenia działalności”.

Jak czytamy w projekcie, przedsiębiorstwa, które zostaną objęte wsparciem regulowanym procedowanym rozporządzeniem prowadzą działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wymienionymi w projekcie rozporządzenia.

Dla wyszczególnionych działalności według kodów PKD przewidziano cztery formy wsparcia. Pierwsza z nich to wypłata świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników – gdy przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany przed złożeniem wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dofinansowanie będzie udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy.

Drugi rodzaj wsparcia, to wypłata świadczenia postojowego lub ponownego świadczenia postojowego – przy spadku przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego. Świadczenie to będzie udzielane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Kolejne to dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. „W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić dotacji ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany przed złożeniem wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym; dotacje będą finansowane ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” – czytamy.

Ostatnie wsparcie, to zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne; zdrowotne; Fundusz Pracy; Fundusz Solidarnościowy; Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych – jeżeli przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

„Projekt utrzymuje dotychczasowe rozwiązania oraz przewiduje przedłużenie obowiązujących na podstawie ww. rozporządzeń form wsparcia dla branż gospodarki, w stosunku do których zostały przedłużone ograniczenia” – czytamy.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to II kwartał 2021 r. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ je/

Komentarze
Ładowanie...