Lewiatan: firmy czekają w tym roku istotne zmiany legislacji w ochronie środowiska i OZE

Rok 2022 przyniesie istotne zmiany prawa w obszarze klimatu, energii i ochrony środowiska w Polsce i na poziomie UE. Powinny one ułatwić przedsiębiorcom „zieloną transformację” – oceniła Konfederacja Lewiatan we wtorkowym komentarzu.

Jak zauważyła Konfederacja Lewiatan, w bieżącym roku ma zostać wprowadzonych wiele zmian legislacyjnych dotyczących ekologii. „Ma być powołany Fundusz Transformacji Energetyki, będą trwały prace nad zmianą ustawy o OZE transponującą dyrektywę RED II oraz przepisami odblokowującymi możliwość inwestycji w elektrownie wiatrowe na lądzie. Przedsiębiorcy czekają też na nowy projekt ustawy wdrażający model rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz projekt ustawy dotyczący systemu kaucyjnego” – wyliczono w informacji.

Eksperci Lewiatana na poziomie unijnym spodziewają się intensywnych negocjacji pakietu FIT for 55 ogłoszonego w lipcu i grudniu 2021 r. Ma on służyć realizacji celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie i Europejskim prawie o klimacie. W Polsce kluczowe zmiany będą dotyczyły sektora energetycznego i gospodarki odpadami.

„W I kwartale 2022 r. procedowany ma być projekt o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, powołujący Fundusz Transformacji Energetyki. Konieczne byłoby uwzględnienie, ze środków Funduszu, wsparcia koniecznych zmian w obszarze zasobów ludzkich, w tym możliwość dofinansowania przekwalifikowania zawodowego i szkoleń pracowników zatrudnionych w sektorze energetyki konwencjonalnej” – podkreśliła dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan Dorota Zawadzka-Stępniak.

Jej zdaniem w I kwartale 2022 r. powinny wejść w życie rozporządzenia dotyczące procesów rynku energii i systemu pomiarowego oraz zmieniające zasady kształtowania i kalkulacji taryf za ciepło.

Ekspertka Lewiatana dodała, że w 2022 r. planowane jest procedowanie projektu zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych („ustawa odległościowa 10h”). „Przywrócenie możliwości rozwoju projektów lądowej energetyki wiatrowej to warunek wzmocnienia polskiej gospodarki, stabilizacji cen energii elektrycznej w dłuższej perspektywie, dalszej dywersyfikacji struktury wytwarzania energii oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych” – podkreśliła Dorota Zawadzka-Stępniak

Według Konfederacji Lewiatan w tym roku planowane są także konsultacje publiczne projektu zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, jako realizacja unijnych zobowiązań i transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa RED II).

„To kluczowa dyrektywa w zakresie OZE dla przedsiębiorców. Nowe przepisy mają rozwijać i wzmacniać nowe rozwiązania i technologie sektora OZE, w szczególności dotyczyć będą obszarów takich jak: biometan (m.in. definicja i zakres prowadzenia działalności), klastry energii (m.in. czytelne zasady tworzenia i zakres funkcjonowania), hybrydowe instalacje OZE czy instalacje modernizowane, zwiększanie udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie, gwarancje pochodzenia, partnerski handel energią – peer-to-peer, wsparcie kontynuacyjne dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia i inne” – wymieniła ekspertka Lewiatana

Organizacja liczy na nowy projekt zmieniający ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektóre inne ustawy, wdrażający model rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) i uwzględniający uwagi zgłoszone przez Konfederację Lewiatan oraz Radę Dialogu Społecznego.

„Projekt ustawy wdrażający ROP, który był poddawany konsultacjom publicznym w sierpniu/wrześniu 2021 r., jest zdaniem przedsiębiorców niezgodny z dyrektywą odpadową, którą ma implementować, a także polskimi regulacjami, włącznie z postanowieniami konstytucji. Dlatego apelujemy o transparentny i otwarty dialog resortu na temat kształtu ROP z różnymi interesariuszami, w tym przedsiębiorcami prywatnymi” – podkreśliła Dorota Zawadzka-Stępniak.

Przedsiębiorcy oczekują również na projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wdrażający w Polsce system kaucyjny. (PAP)

autor: Anna Bytniewska

ab/ mk/

Komentarze
Ładowanie...