Szubin. Ostatnia sesja Rady Miejskiej w tym roku

30 grudnia 2020 r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego odbyła się w trybie zdalnym XXVIII ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Obrady poprowadziła Pani Anna Kijowska – Przewodnicząca Rady.

Przewodnicząca przywitała obecnych w ratuszu Burmistrza Szubina – Mariusza Piotrkowskiego, Skarbnik Gminy Szubin – Wiolettę Martek, wiceprzewodniczącego Remigiusza Kasprzaka, obsługę informatyczną Urzędu i  biura rady oraz wszystkich zgromadzonych przed komputerami radnych, pracowników ratusza i mieszkańców gminy.

Obowiązki sekretarza obrad pełnił radny Remigiusz Kasprzak.

Podczas sesji Przewodnicząca Rady przedstawiła krótką informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

Następnie Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z działalności placówek kulturalnych: Szubińskiego Domu Kultury, Rejonowej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Szubińskiej za rok 2020 oraz z informacją z realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg i mostów, oświetlenia ulicznego, zieleni oraz czystości na terenie gminy i miasta Szubin w roku 2020 przyjęli je bez uwag.  

Następnie rozpoczęto procedowanie cyklu uchwał w pierwszej kolejności od wpf i budżetu na nowy rok. Burmistrz Szubina przedstawił kolejno:

  • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. wraz z autopoprawką, którą radni otrzymali wcześniej drogą mailową do zapoznania się oraz opinię Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o ww. projekcie uchwały;
  • projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z autopoprawką oraz opinię Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2021 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2021 rok.

W dalszej części obrad opinię w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2021 przedstawiła  Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie Pani Teresa Stachowiak, która poinformowała obecnych radnych, że merytoryczna komisja rady zaopiniowała podczas posiedzenia pozytywnie przedstawiony przez Burmistrza Szubina projekt budżetu na 2021 rok.

Po dyskusji, którą podjęli radni w temacie ww. uchwał, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w którym radni Rady Miejskiej w Szubinie jednogłośnie przyjęli budżet gminy Szubin na 2021 rok.

Następnie podjęto kolejne uchwały:
1. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szubinie na 2021 rok;
2. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2021 rok;
3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szubinie na 2021 rok;
4. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie na 2021 rok;
5. w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny dla gminy Szubin na lata 2021-2023;
6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2021;
7. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szkocja, gm. Szubin;
8. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Rynarzewo, gm. Szubin;
9. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szubin oraz przyznania każdemu kryterium liczby punktów, a także określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów;
10. w sprawie zniesienia pomnika przyrody;
11. zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej;
12. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin;
13. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2020 rok.

Na zakończenie Przewodnicząca Rady podziękowała za udział w obradach oraz złożyła wszystkim mieszkańcom gminy Szubin, radnym oraz pracownikom urzędu z Burmistrzem Szubina na czele życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności w Nowym 2021 Roku.

Dodała, że  kolejna sesja planowana jest pod koniec stycznia 2021 roku.

(UM Szubin)

Komentarze
Ładowanie...