Powstanie Mogileńskie Centrum Kultury

Gmina Mogilno informuje, że dnia 26 marca 2021 r. Rada Miejska w Mogilnie podjęła uchwałę nr XXV/266/21 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku oraz Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie w jedną instytucję kultury o nazwie Mogileńskie Centrum Kultury.

Wspomnianą uchwałę podjęto na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

Rada Miejska w Mogilnie uchwaliła, że w celu efektywnego wykonywania zadań Gminy Mogilno, zmierzających do zaspokajania potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie kultury i historii, zamierza się połączyć samorządowe instytucje kultury: Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku oraz Mogileński Dom Kultury w Mogilnie, dla których organizatorem jest Gmina Mogilno, w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Mogileńskie Centrum Kultury.

Rada Miejska w Mogilnie przyjęła, iż:

  • połączenie, o którym mowa powyżej nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku oraz Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie, w szczególności w żaden sposób nie ucierpią zadania wykonywane przez Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku,
  • przedmiotem działalności nowej instytucji kultury o nazwie Mogileńskie Centrum Kultury będzie wykonywanie wszystkich dotychczasowych zadań Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku oraz Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie.

Uchwała, o której mowa w niniejszej informacji, wraz z uzasadnieniem podlega przekazaniu Radzie do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj. ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przekazanie to ma na celu zasięgnięcie opinii o planowanym połączeniu samorządowych instytucji kultury. Do uzyskania opinii został upoważniony Burmistrz Mogilna.

(UM Mogilno)

Komentarze
Ładowanie...