76 proc. Polaków w 2021 r. odczuwało ogólne zadowolenie z życia; poziom niższy niż w roku poprzednim

76 proc. Polaków w 2021 r. odczuwało ogólne zadowolenie ze swojego życia. W stosunku do roku 2020 poziom ogólnego zadowolenia spadł o dwa punkty procentowe, a w stosunku do roku 2019 – o siedem punktów – wynika z badania CBOS „Zadowolenie z życia”.

CBOS opublikował we wtorek wyniki badania „Zadowolenie z życia”. Wynika z niego, że 76 proc. Polaków w 2021 r. odczuwało ogólne zadowolenie ze swojego życia (o 2 pkt. proc. mniej niż w roku 2020), 19 proc. odczuwało przeciętną satysfakcję, a 3 proc. – niezadowolenie.

W porównaniu z 2020 r. o dwa punkty procentowe wzrosła liczba osób odczuwających przeciętną satysfakcję, a o punkt procentowy zmalało niezadowolenie.

CBOS podało, że „najczęściej zadowoleni z życia ogólnie są badani, którzy oceniają swoją sytuację materialną jako dobrą, mający najwyższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie, wykształcenie wyższe, pracujący na własny rachunek, uczniowie i studenci, przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści, średni personel i technicy, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy instytucji publicznych oraz sektorów prywatnych poza rolnictwem, a także mieszkańcy średniej wielkości miast (20 000-99 999 ludności) i osoby praktykujące religijnie kilka razy w tygodniu”.

Z badań wynika, że odsetek respondentów negatywnie oceniających nastrój panujący w swoim otoczeniu wynika ze złej lub średniej sytuacji materialnej, z najniższych dochodów per capita, z wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz dotyczy osób pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych, spółkach prywatnych i państwa, a także w ogóle nieuczestniczących w praktykach religijnych.

Z analiz statystycznych CBOS wynika, że w badaniu „Zadowolenie z życia” zanotowano znaczący spadek odsetka osób zadowolonych we wszystkich badanych wymiarach.

Największe zadowolenie (83 proc.) respondenci odczuwają ze swoich relacji z przyjaciółmi i najbliższymi znajomymi. 68 proc. deklaruje satysfakcję ze swoich dzieci, a ze swojego małżeństwa lub nieformalnego stałego związku – 64 proc.

Z deklaracji badanych wynika, że najmniej usatysfakcjonowanych ze swojego związku czy małżeństwa jest w grupie osób oceniających swoją sytuację materialną jako złą, wśród rencistów, emerytów, bezrobotnych, gospodyń domowych, rolników, pracowników usług, średniego personelu i techników oraz kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem.

Z kolei najmniej zadowolonych ze swoich dzieci jest w grupie badanych z najniższym wykształceniem, źle oceniających swoją sytuację materialną, wśród rencistów, gospodyń domowych, w grupie osób powyżej 64 lat, o poglądach lewicowych i niebiorących udziału w praktykach religijnych.

Według CBOS 81 proc. Polaków jest zadowolona ze swojego miejsca zamieszkania, 62 proc. odczuwa satysfakcję ze swoich warunków materialnych, przy czym 14 proc. jest z nich w pełni zadowolona, a 48 proc. – raczej zadowolona. 30 proc. badanych zadeklarowało średnią satysfakcję ze swoich warunków bytu. Z kolei niezadowolonych ze swojej sytuacji materialnej jest 5 proc. ankietowanych, a bardzo nieusatysfakcjonowanych jedynie 2 proc.

„Mieszkańcy miast są częściej zadowoleni z tego, w jakich warunkach żyją, niż mieszkańcy wsi” – podano.

W raporcie wskazano również, że zaledwie 30 proc. ankietowanych odczuwa zadowolenie ze swoich dochodów. 24 proc. nie jest z nich zadowolona, a 44 proc. stanowi grupa osób średnio zadowolonych.

„Zadowoleni przeważają jedynie w grupie osób uzyskujących miesięczne dochody per capita 3000 zł i więcej” – napisano w raporcie.

Badania wskazały również, że 63 proc. ankietowanych odczuwa zadowolenie ze swojego wykształcenia oraz kwalifikacji, jakie posiada. 22 proc. jest średnio usatysfakcjonowana z poziomu swojego wykształcenia, a niezadowolonych z tego powodu jest 12 proc.

Ponad połowa badanych (53 proc.) odczuwa satysfakcję z przebiegu pracy zawodowej, średnio zadowolony jest co piąty Polak (18 proc.), a tylko 5 proc. respondentów jest zupełnie nieusatysfakcjonowanych.

„Więcej zadowolonych znajduje się w grupach uzyskujących najwyższe dochody per capita (3000 zł i więcej) i dobrze oceniających swoją sytuację materialną” – podkreślono w raporcie.

Zaznaczono, że ze swej kariery najbardziej zadowoleni są przedstawiciele kadry kierowniczej, specjaliści z wyższym wykształceniem i osoby pracujące na własny rachunek. Najmniejsze zadowolenie z przebiegu pracy zawodowej zauważalne jest wśród osób źle oceniających swą sytuację materialną, o najniższych dochodach w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym, z najniższym wykształceniem oraz rolników i pracowników administracyjno-biurowych.

Z analiz CBOS wynika również, że 57 proc. badanych deklaruje zadowolenie ze swego stanu zdrowia, 15 proc. – niezadowolenie, a 27 proc. odczuwa umiarkowaną satysfakcję.

„Zdecydowanie najwięcej osób zadowolonych ze stanu swojego zdrowia znajduje się wśród badanych przed 45. rokiem życia, zwłaszcza wśród najmłodszych, mających od 18 do 34 lat. Niezadowolenie przeważa wśród osób oceniających własną sytuację materialną jako złą” – podano w raporcie.

W kwestii perspektyw na przyszłość mniej niż połowa Polaków (46 proc.) wyraża zadowolenie ze swoich perspektyw, 29 proc. jest umiarkowanie optymistyczna w tym względzie, a 15 proc. patrzy pesymistycznie na swą przyszłość.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS. Badanie zrealizowano od 29 listopada do 12 grudnia 2021 r. na próbie liczącej 1063 osoby (w tym: 47,0 proc. metodą CAPI, 35,7 proc. – CATI i 17,3 proc. – CAWI). (PAP)

Autorka: Katarzyna Herbut

kh/ joz/

Komentarze
Ładowanie...